Kohti kesäsiikaa, suunnitelma

Takaisin

Tornionlaakson Kesäsiika -hankkeen tärkein kohderyhmä on nuoret. Nuoret ovat kalastuskuntien tulevia osakkaita ja sitä kautta elävän kalastuskulttuurin ja jatkumisen kannalta avainhenkilöitä. Nuorten näkökulmat ja ideat kulttuurin tallentamisessa, esittämisessä, markkinoinnissa sekä uusien teknologioiden hyödyntämisessä ovat hankkeen onnistumiselle tärkeitä, ja samalla edistetään nuorten osallistumista perinteiden vaalimiseen.

Toinen tärkeäksi koettu kohderyhmä on alueen asukkaat, joiden tietämys siiasta ja alueen kulttuuriperinnöstä vaihtelee. Hankkeella halutaan vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja myös vuorovaikutusta rajan yli. Kolmas kohderyhmä on matkailijat. Tietämys kalastuskulttuurin hyödyntämismahdollisuuksista osana matkailun tarjontaa voi parantaa jokivarren vetovoimaisuutta ja myös työllistymismahdollisuuksia rajan molemmin puolin.

Hankkeen tuloksena:

 • Jokaisella hankkeen kohderyhmistä on entistä parempi tietoisuus siian merkityksestä alueelle ja alueen kulttuuriperintöön.
 • Osallistavin menetelmin kehitetty vetovoimainen tietopaketti kalastuskulttuurista ja luonnosta on helposti saatavilla.
 • Kukkolankosken kalastusmuseon näyttely on päivitetty ja sisältää myös hankkeen tuotokset.
 • Kohderyhmät on kytketty siikakulttuuriin ja ympäristöön, hankkeen osallistavien aktiviteettien kannustaessa erityisesti rajat ylittävään toimintaan.
 •  Tornionjokeen nousevasta siiasta on saatavilla aiempaa enemmän tietoa, jonka pohjalta pystytään tekemään myös parempia päätöksiä kalakannan elvyttämiseksi ja vaalimiseksi.

TORNIONLAAKSON KESÄSIIKA EDISTÄÄ MATKAILUA

Matkailua on Tornionjokilaakson alueella ollut pitkään, sekä Suomen että Ruotsin puolella. Erityisesti Kukkolankoski on ollut perinnekalastuksen sekä kauniin ympäristön ansiosta myös merkittävä matkailunähtävyys. Myllynpirtissä palveltiin matkailijoita jo 1950-luvulla. Tänä päivänä matkailijat etsivät elämyksiä ja laajempia tarjontakokonaisuuksia, ja matkailuun on kaivattu lisää alueen kulttuuriin pohjautuvaa sisältöä. Kalastusperinne nähdään Tornionlaakson vetovoimaisuustekijänä ja perinteeseen pohjautuvat palvelut osana kokonaistarjontaa. Aito kalastusperinne on paikallinen kilpailuetu.

Matkailun kehittäminen, perinteiden ylläpitäminen ja kalakannan kestävä hoito kulkevat käsi kädessä. Samalla modernit teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia sekä kalantutkimukseen että perinteiden tallentamiseen, hyödyntämiseen että tietämyksen lisääntymiseen.

TOIMINTAA JA TUTKIMUSTA KOHDERYHMIÄ OSALLISTAEN

Tornionlaakson Kesäsiika -kokonaisuuden kulttuurihankkeessa toteutetaan kaksi laajaa, toiminnallista työpakettia, joiden onnistumisen takaa hankkeen eri kohderyhmien aktiivinen osallistuminen toimintoihin. Lisäksi luontoympäristöhankkeessa tuotetaan tärkeää tietoa kalastuskulttuurin säilyttämisen ja kestävän kehityksen tueksi.

TOIMINNALLINEN TYÖPAKETTI: TORNIONLAAKSON ELÄVÄN KALASTUSKULTTUURIN JA LUONTOYMPÄRISTÖN TALLENTAMINEN JA VAALIMINEN

Työpaketin tavoitteena on helposti saatavilla olevan ja hankkeen kohderyhmiä houkuttelevan sisällön kerääminen ja tuottaminen Tornionlaakson perinnekalastuksen historiasta, nykytilasta ja luonnosta sekä olemassa olevan kulttuuri- ja luontoympäristön kehittäminen. Työpaketissa kerätään olemassa olevaa tietoa ja tuotetaan uutta materiaalia ainutlaatuiseksi digitaaliseksi tietopaketiksi kesäsiikakotisivuille. Perinnetiedon digitaalinen tallentaminen kiinnostavalla tavalla edesauttaa osaltaan tiedon siirtymistä esimerkiksi nuoremmille sukupolville.

Maakuntamuseon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kalastusmuseo laajentuu uudeksi ja houkuttelevaksi kalastuskulttuurin ja luontoympäristön vaalijaksi Tornionjokilaaksossa. Lisäksi toteutetaan liikkuva kesäsiikanäyttely kouluvierailuja ja muita tapahtumia varten.

Työpaketissa tehtävä dokumentointi kohdentuu paikallisyhteisöihin ja erityisesti kalastajien tietotaitoon. Perinteitä ja kylien kalastuskulttuuria dokumentoidaan systemaattisesti monesta eri näkökulmasta ja monin eri tavoin soveltaen nykytekniikkaa (mm. teksti, valokuva, video, ääni ja verkkosivut). Dokumentoinnissa käytetään osallistavia menetelmiä, jolloin kyläyhteisöjen ja hankkeen kohderyhmien oma ääni ja toivomukset tulevat huomioiduksi parhaalla mahdollisella tavalla. Paikallisten ihmisten kertomista siikaan ja perinnekalastukseen liittyvistä tarinoista pyritään rakentamaan kylien/kylän tarinaa.

TOIMINNALLINEN TYÖPAKETTI: TORNIONLAAKSON KESÄSIIAN YSTÄVÄT JA ERITYISESTI NUORET OSAKSI ELÄVÄÄ KALASTUSKULTTUURIA

Työpaketin tavoitteena on lujittaa ihmisten sidettä siikakulttuuriin ja yhteiseen kulttuuriperintöön sekä tehdä siikaa tunnetuksi kaikkien kohderyhmien parissa. Kesäsiian tunnettuuden arviointi ennen ja jälkeen hankkeen toteuttamista, tapahtumien järjestäminen sidosryhmille, perinnekoulutus, siika ruokana ja tuotteistetut perinnepalveludemot yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kuuluvat työpaketin keskeisiin toimenpiteisiin. Työpaketissa mahdollistetaan myös koulujen osallistuminen. Erityistä huomiota kiinnitetään rajat ylittävien toimien edistämiseen sekä tällä hetkellä kulttuuriperinteestä syrjässä oleviin ryhmiin.

 • Kyselytutkimus eri kohderyhmien tietämyksestä Tornionlaakson kesäsiiastaHankkeessa toteutetaan kyselytutkimus, jonka tavoitteena on saada tietoa kesäsiikatietoisuuden nykytilanteesta ja lisääntymisestä hankkeen toimenpiteiden myötä. Tutkimuksen kohderyhmiä ovat opiskelijat ja koululaiset, nuoret osakkaat, alueen asukkaat, matkailijat ja kalastajat.
 • Symposiumit hankekumppaneille: Hankkeen aikana on tavoitteena syventää ja laajentaa yhteistyötä tekevien tahojen verkostoa. Yhteistyöverkostoa muodostetaan kiinnostuneista ihmisistä, kyläläisistä, asiantuntijoista, vaikuttajista ja eri organisaatioista. Siika-aiheen ympärille järjestetään vuotuiset siikasymposiumit, jotka jatkavat 2012 ja 2013 järjestettyjä symposiumeja.
 • Kesäsiikapäivät oppilaitoksille: Hankkeen kautta aktivoidaan paikallisia kouluja osallistumaan hankkeen tapahtumiin. Koulutoimen ja opettajien kanssa mietitään mahdollisuuksia sisällyttää perinnekalastuskulttuuriosaamista opetussuunnitelmiin. Hanke mahdollistaa siika-aiheeseen perehtymisen jakamalla hankkeeseen osallistuville kouluille olemassa olevaa Sigge Siika -oppimateriaalia, jota on jo aiemmin hyödynnetty opetuksen tukena esimerkiksi ruotsalaisissa kouluissa.
 • Nuorten Kesäsiikaleiri: Kesäsiikaleirillä opetellaan vanhoja taitoja sekä opitaan paikallisesta kulttuurista. Nuorisoa aktivoidaan jokivarteen päin tekemällä hankkeessa mukana olevien kuntien koululaisille kiertomatkat jokivarren perinnekalastuspaikkoihin.
 • Vierailut ja työpajat kylätapahtumissa, kouluissa ja kalastuskunnissa: Kesäsiika hanke hyödyntää kyläjuhlia tiedon keräämiseen ja tuottaa niihin jatkossa myös sisältöä niiden elvyttämiseksi. Kalastuskunnille järjestetään ”hyvän tulevaisuuden” -työpajoja, joissa kalastajat voivat itse pohtia kalastuksen jatkuvuutta sekä tulevaisuuden haasteita.
 • Perinnekoulutustapahtumat ja perinneruokaPerinteiset työmenetelmät ja esimerkiksi ruuanvalmistustavat antavat sisällön järjestettäviin kursseihin ja koulutuksiin. Näitä järjestetään kylissä ja niihin pyritään saamaan paikallista osaamista esille.
 • Tuotteistettuja perinnepalveludemojaTuotekehitysmaratonien avulla voidaan ideoida esimerkiksi Kesäsiika-mobiilipeliä, opastekylttejä ja elämyspalveluiden rajat ylittäviä konsepteja. Opiskelijoille suunnatun kilpailun kautta on tarkoitus hakea näkyvyyttä, lisätä kiinnostusta alueeseen ja sen kulttuuriin, sekä korostaa korkeatasoisen ja idearikkaan suunnittelun arvoa perinneympäristöissä.
 • Opasteet ja matkailupalvelut: Perinnekalastuspaikoille jokivarteen suunnitellaan ja rakennetaan matkailijoita palvelevia esittelytauluja siiasta sekä kalastusta ja alueiden kalastusympäristöä kuvaavia opasteita. Opasteissa hyödynnetään myös nykyaikaisia kotisivuille johtavia merkintöjä (esim. QR-koodi, augmented reality).

Luontoympäristöhanke

TUTKIMUKSELLINEN TYÖPAKETTI (LUONTOYMPÄRISTÖHANKE): VAIHTELEVAN SIIKAKANNAN KESTÄVÄ HOITO JA HALLINNOINTI

Työpaketin tavoitteena on lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa Tornionjoen kesäsiikakannan kestävän kehityksen ja käytön mukaisen hallinnoinnin ohjaukseen ja tueksi. Kesäsiiasta kerätty tietopääoma edesauttaa elinvoimaisen siikakannan säilymistä ja siten myös siiankalastuksen mahdollisuuksien ylläpitoa joki- ja rannikkoalueella. Hankkeen tutkimusosuus liittyy kiinteästi Tornionjoen kesäsiian kulttuurillisen ulottuvuuden vaalimiseen.

Työpaketissa:

 • tuotetaan tietoa kesäsiian kutunoususta ja kutupaikoista Tornionjoessa
 • arvioidaan Tornionjoen luontaisen poikastuotannon nykyistä tilaa ja määrää
 • selvitetään Tornionjoen siian syönnös- ja vaellusaluetta
 • tuotetaan tietoa Tornionjoen kesäsiian kestävän käytön edistämiseksi jokialueella ja Pohjanlahdella.

Virittäydy tunnelmaan tutustumalla aiheesta aiemmin tuotettuun materiaaliin:

Kylä joen sylissä -webdokumentti (2011–2013, Kemi-Tornion amk, Lapin yliopisto ja Ammattiopisto Lappia) kertoo tarinoita Kukkolan kylästä. Tarinoiden teemoja ovat joki, koski, rajat ja rajattomuus, kalastus, nykyelinkeinot ja identiteetti.

Iso Siika -taidevaelluksen TV-dokumentti (2013, Maaseudun Sivistysliitto, POUKAMA-hanke) sisältää tunnelmia taidevaelluksen performanssista, jokivarren kylätapahtumista ja siian lippoajilta.

Poukama – Uutta luovaa kalastuskulttuuria -kirja (2014, Maaseudun Sivistysliitto, POUKAMA-hanke, toim. Ilmari Leppihalme) on julkaistu myös verkkoversiona. Kirja keskittyy kalannahkaan materiaalina ja sen tuotteistamiseen.

Takaisin